UREDBA

5126

На основу члана 4. став 3. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, бр. 153/20 и 96/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о изменама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја

Члан 1.

У Уредби о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС”, број 32/21), у члану 1. речи: „број 153/20” замењују се речима: „бр. 153/20 и 96/21”.

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе не постоји обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја, сматрају се делатности из следећих области, грана и група класификације делатности из Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 104/09) и Уредбе о Класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10), и то:

Делатности у оквиру следећих области, грана, односно група:

1)49.31Градски и приградски копнени превоз путника
2)49.32Такси превоз;
3)51.10Ваздушни превоз путника у делу који се односи на међународни превоз путника;
4)52.21Услужне делатности у копненом саобраћају у делу који се односи на наплату и одржавање: – путева, мостова и тунела; – паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. која се наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора;
5)53.10Поштанске активности јавног сервиса;
6)61Телекомуникације;
7)64Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
8)65Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
9)66Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
10)69.10Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;
11)75.00Ветеринарске делатности – Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
12)84.30Обавезно социјално осигурање;
13)85Образовање, осим делатности из гране 85.5 – Остало образовање;
14)86Здравствене делатности – здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;
15)87Социјална заштита са смештајем;
16)88Социјална заштита без смештаја;
17)92Коцкање и клађење у делу који се односи на игре на срећу чији је приређивач Државна лутрија Србије, као и за игре на срећу за које приређивач у електронској форми доставља податке о извршеном промету органу надлежном за игре на срећу, у складу са прописима;
18)94.91Делатност верских организација.”.

Члан 3.

У члану 4. алинејa првa мења се и гласи:

„– делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), осим следећих комуналних делатности: управљање гробљима и сахрањивање; погребна делатност; управљање јавним паркиралиштима која се не наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора и пружањe услуга на пијацама, и то: издавање у закуп објеката, тезги и простора на њима;”.

У алинеји трећој речи: „активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.” замењују се речима: „активност чистача ципела и носача.”.

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Службени гласник РС”, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 и 100/14) престаје да важи 1. маја 2022. године.”.

Члан 5.

У члану 6. запета и речи: „а примењује се од 1. јануара 2022. године” бришу се.

Члан 6.

Обвезници фискализације који нису, у складу са Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС”, број 32/21) и овом уредбом, ослобођени обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, дужни су да до 30. априла 2022. године ускладе своје пословање са одредбама Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, бр. 153/20 и 96/21) и подзаконским актима донетим на основу тог закона.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11198/2021

У Београду, 2. децембра 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.