Ciljevi saveza

Osnovni cilj Saveza jeste obezbeđivanje poslovnog ambijenta u kome će svi prevoznici Republike Srbije imate iste i što povoljnije uslove za poslovanje, uz obezbeđivanje komparativnih prednosti u odnosu na inostrane prevoznike.

Kreiranje i izmene zakonskih regulativa

U najboljem interesu društva, države Srbije i prevoznika cilj nam je i da utičemo na kreiranje i izmene zakonske regulative i podzakonskih akata koji se tiču naše privredne grane.

Učešća u javnim raspravama, komisijama i sastancima

Uzećemo učešća u javnim raspravama, komisijama i sastancima i na taj način ćemo biti koristan konstruktivan saradnik državnim institucijama i obezbediti bolje uslove poslovanja transportnim firmama.

Stručna i kvalitetna edukacija

Cilj nam je i da našim članovima omogućimo sve vidove stručne i kvalitetne edukacije, kako one zakonom propisane, tako i one koje utiču na podizanje kvaliteta njihovog poslovanja, pod najboljim uslovima. Organizovanje naučnih projekata i kreativnih radionica su takođe ciljevi našeg postojanja.

Redovno informisanje naših članova

Kroz seminare, konferencije i redovno informisanje približićemo našim članovima sve informacije relevantne za unapređenje poslovanja, obaveštavaćemo o izmenama zakonskih regulativa, kao i o dešavanjima u domaćim i međunarodnim okvirima.

Međunarodna saradnje sa udruženjima i savezima prevoznika

Uspostavljanje aktivne međunarodne saradnje sa udruženjima i savezima prevoznika i drugim institucijama vezanim za saobraćaj.

Sistem godišnjih nagrada

Formiranje sistema godišnjih nagrada Saveza: za najveći doprinos kreiranju i funcionisanju saobraćajnog sistema, za najboljeg vozača, najboljoj transportnoj firmi, najboljoj ustanovi…

Ostvarivanje ciljeva

Ostvarivanje svojih ciljeva želimo da postignemo i kroz obezbeđivanje različitih komercijalnih popusta našim članovima smanjujući troškove poslovanja.

USLOVI

Pod ovim podrazumevamo obezbeđivanje najboljih uslova u nabavci goriva, kod najboljih naftnih kompanija koje posluju na našem tržištu.

MOGUĆNOSTI

Pružićemo našim članovima mogućnost i da ostale ulazne parametre svog biznisa (gume, akumulatore, rezervne delove i dr) nabavljaju po najboljim mogućim uslovima na tržištu.

MREŽA SERVISA

Formiraćemo mrežu servisera, kako bismo pokrili celu teritoriju naše zemlje za hitne intervencije na terenu, kao i da uspostavimo saradnju sa timovima servisera koji te usluge mogu da pruže u inostranstvu.

VEĆI PRIHOD

Povezaćemo transportere sa proizvodnom privredom, uvoznicima i izvoznicima kako bi domaće firme generisale što više prevoza robe, a samim tim obezbedili veći prihod i profit.

DOSTUPNOST

Uvek ćemo biti dostupni našim članovima i održavati redovnu komunikaciju sa svima, kako bi iz prve ruke saznali za probleme koji se javljaju u radu i saslušali predloge za njihovo rešavanje.

SARADNJA

Interese naših članova ćemo zastupati iskreno i otvoreno: saradnjom sa advokatskim kancelarijama, osiguravajućim kućama i agencijama koje se bave transportnom delatnošću i tako omogućiti našim članovima da ostvare i zaštite svoja prava.