Измене и допуне Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима

С обзиром да је примена постојећег Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима у пракси показала да постоји простор за нормативна унапређења, позивамо Вас да нам доставите предлоге и коментаре који ће Привредној комори дати смернице о ставовима привреде по питању измена и допуна овог прописа. 

Савез транспортера и логистичара ће Ваше предлоге и примедбе обрадити на одговарајући начин и доставити Радној групи за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима.

Важећи Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима се налази на интернет презентацији МГСИ (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/zakon-o-radnom-vremenu-posade-vozila-u-drumskom-prevozu-i-tahografima ).

Молимо да предлоге за измену и допуну наведеног прописа доставите најкасније до четвртка, 04. маја 2023. до 12 часова на ову електронску адресу: transport@stil.org.rs

Потребно прецизно навести члан ЗоРВ-а који се мења, односно додаје или брише, затим предлог нове одредбе као и детаљно образложење.