MAĐARSKE PUTARINE ZA AUTOBUSE OD 01.04.2024.

INFORMACIJA PREUZETA OD MAĐARSKOG UDRUŽENJA PREVOZNIKA NIT

Na osnovu nedavnih izmena određenih vladinih uredbi o pravima korišćenja puteva – u skladu sa inicijativom javnog zastupanja – autobusi će plaćati infrastrukturne naknade na mađarskoj mreži puteva sa naplatom putarine u sistemu e-naplate, podeljenom u kategorije M2 i M3, sa diferencijacijom prema broju osovina.
Obaveštavamo naše članove autobuskog putničkog prevoza da je 29. februara 2024. godine u 23. broju Magyar Közlöny 2024 objavljena Vladina uredba 44/2024 o izmeni u vezi sa plaćanjem putarine za autobuse .
Izmenama su određene kazne u sistemu plaćanja putarine srazmerne pređenom putu, za prekršaje u vezi sa neovlašćenim korišćenjem puta  od strane vozila M2 i M3 klase (autobusi).Visina pojedinačnih kazni je ista kao i za teretna vozila, a kazne se razlikuju prema broju osovina, kao i vremenu proteklom od otkrivanja prekršaja.
Uredbom se menja LKSVII iz 2013. godine o naknadi srazmernoj pređenom putu za korišćenje autoputeva, autoputeva i magistralnih puteva. 209/2013 o sprovođenju zakona (VI. 18.) Uredba Vlade takođe.
Prema amandmanu, prilikom utvrđivanja naknade za putarinu za autobuse, visina infrastrukturne naknade se mora razlikovati na osnovu najveće dozvoljene mase autobusa, prema kategorijama takse M2 i M3, pri čemu će kategorija naknade M2 biti za autobuse sa NDM ne većom 5 tona, a kategorija naknade M3 za autobuse čija NDM prelazi 5 tona.
Iznosi infrastrukturnih naknada za autobuse će se utvrđivati prema kategorijama vozila M2 i M3, a unutar njih prema broju osovina (uključujući i prikolicu).

U pripremi je izrada uredbe o novčanim iznosima naknada kojom će se utvrditi infrastrukturna naknada za autobuse. Uredba NFM 25/2013 (V.31.) (Uredba o naplati putarine) uskoro će biti predmet javne rasprave – odnosno javno objavljena radi preliminarnog mišljenja na vladinom portalu – nakon tekuće procedure usklađivanja zakona, biće objavljena i zvanično u Službenom glasniku Republike Mađarske.